Red het Europees Hof voor de Rechten van de Mens


Wij, ondergetekenden, leden van het Europees Parlement, wensen bij deze onze diepe bezorgdheid uit te drukken bij een aantal van de maatregelen die werden voorgesteld om het Europees Hof voor de Rechten van de Mens verder te hervormen. Enkele van de voorgestelde maatregelen zijn van harte welkom, waaronder het vergroten van de verantwoordelijkheid van de nationale overheden om de uitspraken van het Hof uit te voeren en het verbeteren van de selectieprocedures voor gerechtelijke beroepen op nationaal niveau.

Andere maatregelen opgenomen in de ontwerpverklaring voor de Brighton Conferentie van 18 tot en met 20 april, vormen echter een ernstig risico voor het vermogen van het Hof om de democratie, de rechtsstaat en de mensenrechten te beschermen. Wat hierbij bijzonder opvalt is dat de voorgenomen beperking van het toegangsrecht tot het Hof volledig tegengesteld is aan het doel van de EU-toetreding tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Immers, het is de bedoeling de verantwoordelijkheid van de nationale staten te verbeteren en tegelijkertijd te verzekeren dat de slachtoffers die geen verhaal kunnen halen op nationaal niveau alsnog over een doeltreffende remedie beschikken.

De impact van dergelijke maatregelen zullen dan ook in de eerste plaats schade toebrengen aan de slachtoffers in landen zonder een noemenswaardig onafhankelijke en efficiënte rechterlijke macht. Het is correct dat het aantal zaken in afwachting van behandeling bij het Hof onaanvaardbaar hoog is, maar de hervormingen doorgevoerd door Protocol N° 14 bij het Verdrag brachten reeds een ongelofelijke versnelling in het behandelen van de zaken teweeg. Verscheidene andere ingevoerde maatregelen die tot een hogere efficiënte zullen leiden, dienen hun vruchten nog af te werpen.

Op basis van deze overwegingen dringen wij er bij de overheden op aan de werking van het Hof op dit moment niet verder te hervormen. Wij sporen hen evenwel aan de bestaande hervormingen tijd te gunnen en het Hof te ondersteunen door de nodige middelen ter beschikking te stellen om het succes van die hervormingen te verzekeren. Wij dringen er eveneens bij de overheden op aan hun wettelijke verplichtingen onder het Verdrag strikter na te komen. Het aantal slachtoffers dat beroep doet op het Hof zal aanzienlijk dalen indien de nationale overheden de arresten van het Hof correct uitvoeren, en voorzien in afdoende nationale beschermingsmechanismen.